การเรียนพิเศษทางด้านภาษาที่ 3 : ภาษาเยอรมัน

ส่วนภาษาเยอรมันก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่มี คนนิยมมาเรียนกันมากมาย ปัจจุบันนี้คนให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาเยอรมันค่อนข้างมาก  ภาษาเยอรมันเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้ว จัดได้ว่าเป็นภาษาที่มีลักษณะ
พิเศษเพราะภาษาเยอรมันมีไวยากรณ์โดยตรงที่ใช้แสดงเจตนารมณ์หรือท่าทีที่แท้ จริงของผู้พูด ไวยากรณ์ที่ว่านี้ก็คือ Abtonungspartikeln ซึ่งจะมีจำนวนมากในภาษาเยอรมันแต่ภาษาอื่นๆ เช่นภาษาไทยจะไม่เด่นชัดนัก ดังนั้นการรู้จักหน้าที่และการใช้Abtonungspartikeln เหล่านี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนไทยที่เรียนภาษาเยอรมันหรือต้องการใช้ ภาษาเยอรมันเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวเยอรมัน
การแบ่งระดับความรู้ตามหลักมาตรฐานของสหภาพยุโรปจะแบ่งออกเป็น  6 ระดับ ได้แก่ A1 , A2 , B1 , B2 , C1 , และ C2 ตามลำดับ   

ภาษาเยอรมันระดับต้น  จะแบ่งเป็น A1 และ A2

A1
ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ภาษาเยอรมันและเข้าใจประโยคง่ายๆที่จะนำไปช้ในชีวิต ประจำวัน ได้เช่น สามารถแนะนำตัวเองกับคนอื่นได้  และสามารถตั้งคำถามง่ายๆโต้ตอบกับคนที่สนทนาด้วยได้ เช่นถามว่าชื่ออะไร บ้านอยู่ที่ไหน อาชีพอะไร เหล่านี้เป็นต้น

A2
ผู้เรียนจะต้องสามารถเข้าใจข้อความง่ายๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ และสามารถสื่อสารโต้ตอบกับบุคคลอื่นได้ เช่นสามารถบอกได้ว่าจะซื้อของอะไร ต้องการทำอะไร จะไปไหน รวมถึงบางครั้งสามารถแสดงความคิดเห็นและอธิบายเกี่ยวกับสิ่งรอบๆตัวได้โดย ใช้คำง่ายๆ ในเบื้องต้น 

ภาษาเยอรมันระดับกลาง  จะแบ่งเป็น B1 และ B2

B1
ผู้เรียนจะต้องสามารถพูด เขียน และจับใจความ สำคัญของขัอความทั่วๆไปได้  สามารถเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ที่ไปพบเห็นมาในแต่ละวันได้

B2                                                                    
ผู้เรียนจะต้องสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงสามารถสนทนา แลกเปลี่ยนความรู้ ที่ตนเองมีอยู่สามารถใช้คำศัพท์และเขียนข้อความได้หลากหลายพร้อมทั้งอธิบาย เหตุการณ์ต่างๆได้ดีมากขึ้น   

ภาษาเยอรมันระดับสูง  จะแบ่งเป็น C1 และC2

C1
ผู้เรียนจะต้องสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนสามารถพูด และเขียนข้อความถูกต้องตามหลักโครงสร้าง ไวยากรณ์ พร้อมทั้งใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้องโดยการพูดโต้ตอบนั้นสามารถพูดโต้ ตอบได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องหยุดคิด

C2
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะทั้งด้านการอ่าน และการฟังที่ดี สามารถสรุปและอธิบายข้อความได้เหมือนพูดหรือเขียน แสดงความรู้สึกได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน


 

ทาง U-Success ก็นับว่าโชคดีที่ได้มาเจออาจารย์เบียร์ และอาจารย์แอ๊น ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ตรงจากการได้ไปใช้ชีวิตการศึกษาและทำงานอยู่ใน ประเทศเยอรมันมาหลายปี รวมถึงยังมีอาจารย์น้องที่มีประสบการณ์ตรงที่ช่วงหนึ่งได้ไปใช้ชีวิตและ ศึกษาอยู่ที่ประเทศเยอรมันความสามารถของอาจารย์น้องนอกจากจะสอนน้องๆให้ สามารถใช้ภาษาเยอรมันในการติดต่อสื่อสารแล้วยังติวให้บุคคลที่จะสอบ Start Deultsch 1 เพื่อขอมีวีซ่าไปประเทศเยอรมันอีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอ อาจารย์น้องยังสามารถสอนคณิตศาสตร์น้องๆอินเตอร์ที่ใช้ภาษาเยอรมันในการ เรียน(เรียนเลขโจทย์เป็นภาษาเยอรมัน) ยังมีท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่ไม่ได้หยิบยกชื่อมากล่าวได้ทั้งหมดพร้อมที่จะ มาให้ความรู้กับน้องๆที่สนใจจะนำภาษาเยอรมันไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ต้องการติวเพื่อไปสอบ  PAT 7.2 ความถนัดทางด้านภาษาเยอรมันเพื่อยื่นคะแนนเข้า มหาวิทยาลัย หรือคนที่ทำงานแล้วใช้ภาษาเยอรมันในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงคนที่ต้องการแต่งงานแล้วไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งบุคคลดังกล่าวส่วนหนึ่งประสบความสำเร็จจนสามารถนำภาษาเยอรมันไปใช้ได้ดี เมื่อมาเรียนภาษาเยอรมันกับทีมอาจารย์ของ U-SUCCESS ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแต่งงานกับชาวเยอรมันแล้วไปใช้ชีวิตครอบครัว ที่ประเทศเยอรมัน ต้องการมาเรียนเพื่อไปสอบขอมีวีซ่าเพื่อจะเดินทางไปประเทศเยอรมัน หรือรับใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรองในประเทศไทย ก็จะมาเรียนภาษาเยอรมันเพื่อที่จะไปใช้ในการสอบ ขอมีวีซ่า ที่เรียกว่า Start Deultsch 1 ก่อน แล้ว  Start Deultsch 1 มันคืออะไร Start Deultsch 1 ก็คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศเยอรมัน 

 ดังนั้น ทาง U-Success มีทีมอาจารย์ทางด้านภาษาเยอรมันทั้งที่เป็นคนไทยแล้วใช้ภาษาเยอรมันได้ดี และมีประสบการณ์ตรง จากการที่ช่วงหนึ่งได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมัน และทั้งอาจารย์ที่เป็นชาวเยอรมันเจ้าของภาษา ทางU-Success มีความพร้อมที่จะช่วยสอนให้ผู้เรียนทุกๆท่านประสบกับความสำเร็จในจุดประสงค์ ของตนตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเรียนภาษาเยอรมันไปเพื่อการใช้สอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย  หรือเรียนภาษาเยอรมันไปเพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน  เรียนภาษาเยอรมันเพื่อไปใช้สอบวีซ่าแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศเยอรมัน ฯลฯ ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่มีนักเรียน และรวมไปถึงบุคคลทั่วไปสนใจที่เข้ามาสมัครเรียนภาษาเยอรมันกับทางสถาบัน U-SUCCESS กันไม่ขาดสาย

สอนพิเศษ : เรียนพิเศษ : กวดวิชา : สอนการบ้าน : สอนภาษา : ติวก่อนสอบ
สอนคณิตศาสตร์ : สอนวิทยาศาสตร์ : สอนฟิสิกส์ : สอนเคมี : สอนชีววิทยา : สอนภาษาไทย : สอนสังคม : ติวGAT : ติวPAT
เรียนภาษาอังกฤษ : เรียนภาษาจีน : เรียนภาษาญี่ปุ่น : เรียนภาษาฝรั่งเศส : เรียนภาษาเยอรมัน